top of page

האם ניתן להסתמך על הסכם עם ראש מועצה בנושא תכנוני.


פסק דין שניתן בבית המשפט העליון ע"א 4872/17 המועצה המקומית זכרון יעקב נ' מאיר אפרת אחזקות בע"מ ואח' קובע כי ראש מועצה לא יכול להתחייב בשם המועצה בנושאים בעלי אופי מנהלי- ציבורי ללא אישור מליאת המועצה

עסקינן בחוזה שנחתם בשם המועצה המקומית זכרון יעקב (להלן: "המועצה") על ידי ראש המועצה והגזבר שלה. ה

חוזה כלל התחייבות כלפי חברה יזמית, היא המשיבה, לתמיכה בתכנית. החוזה נסב על פרויקט לבנייתן של 144 יחידות דיור, כאשר הייעוד המקורי של המקרקעין היה מלונאות ונופש, ועל כן המשיבה נדרשה לפעול לשינוי הייעוד באמצעות הגשת תכנית לועדה המחוזית. במסגרת החוזה, התחייבה המועצה לתמוך בתכנית וזאת "בכפוף להחלטות רשויות התכנון המוסמכות ולהוראות כל דין". המועצה צורפה כיזמת ומגישת התכנית.

לימים, נבחר ראש מועצה חדש, הנמנה עם המסתייגים והמתנגדים לתכנית בעקבות כך, התכנסה המועצה לדיון על התכנית ובסיומו הוחלט כי המועצה תגיש ערר על התכנית, וכן תבקש להסיר את שמה כיזמת התכנית.

השאלה שעמדה בפני בית המשפט, הינה האם ניתן לאכוף חוזה זה על המועצה ולחייב אותה לקיימו, כך שהיא תהא מנועה מלהסיר את תמיכתה בתכנית ?

המשיבה הגישה תביעה לאכיפת החוזה לבית המשפט המחוזי, שקבע כי על המועצה לקיים את החוזה עמה ולתמוך בתכנית כפי שהתחייבה. אלא שבית משפט העליון הפך את קביעת בית המשפט המחוזי וקבע כי דין הערעור המועצה להתקבל.

בית המשפט העליון בחן את החוזה במישור המנהלי-ציבורי וקבע, בין היתר, כי ראש המועצה יכול להתחייב בשם המועצה בעניינים תקציביים, אולם באשר להתחייבות בעלת אופי מנהלי-ציבורי, כמו במקרה דנא, הוא אינו יכול להתחייב לבדו אלא עליו לקבל את אישור מליאת המועצה, ולכן החוזה נחתם תוך חריגה מסמכות ומשכך הינו בטל.

בית המשפט הדגיש, כי אין באמור כדי לקבוע כי כל חוזה שלו היבטים של תכנון ובניה נדרש לאישור המועצה. הדברים אמורים ביחס לחוזים שכוללים התחייבות באשר להפעלת סמכויות מהותיות שנתונות לרשות בכל הנוגע לתכניות - הגשת תכנית, הגשת התנגדות לתכנית, הגשת ערר למועצה הארצית וכדומה. המדובר, בסמכויות בעלות השלכות ממשיות על הרשות ותושביה.

עסקה בטוחה עושים רק לאחר התייעצות עם שמאי מקרקעין

אברהם זיו - 054-7671766


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page