top of page

צפויה עליית מחיר בהקניית בעלות בקרקעות רמ"י


חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, קובע כי ניתן להעביר בעלות במקרקעי ישראל, בהתאם לכללים המפורטים בו, כך שהח​וכר יירשם בטאבו כבעלים של הנכס. ​

החלטת ​מועצת מקרקעי ישראל בנושא העברת הבעלות כמפורט בפרק משנה 5.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​ קובעת כי העברת הבעלות תתבצע בשני מסלולים: האחד – העברת הבעלות ללא ת​​מורה והשני – העברת הבעלות תמורת תשלום.

במקרה של העברת התמורה בתשלום נהגו שמאי רמ"י לחשב את שווי הקרקע כולל הפוטנציאל העתידי בקרקע והפחיתו משווי הזכויות הנוספות את מרכיב היטל ההשבחה הצפוי .

בתאריך 18.06.2020 התקבלה החלטה חדשה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ארז קמיניץ כי בחישובי השווי שנערכים ע"י רמ"י אין מקום לקזז את מרכיב היטל ההשבחה הצפוי , שכן הקיזוז כבר נערך במסגרת חישוב שיעור התשלום (31%) .

עמדה זו נשלחה לשמאי הממשלתי שצפוי ליישמה מידית

המשמעות - צפויה עליה משמעותית בגובה התשלום שתגבה רמ"י לצורך הקניית הבעלות במקרקעין בהם יש צפי להגדלת זכויות עתידיות .

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page