top of page

מה "דינם" של שומות מוסכמות ישנות ??


הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים נהגה שלא לכבד שומות מוסכמות ישנות .

פסק דין בית משפט המחוזי קובע כי הרשות המקומית אינה יכולה להתעלם משומות מוסכמות ישנות שנערכו במקרקעין נשוא חבות בהיטל השבחה .


בת המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כב' סגן הנשיא יעקב שינמן.

תאריך מתן פסק הדין: 11.8.2017

ב"כ העותרים: עו"ד אמיר רנן.פרטי הנכס: חלקה 517, 520, ו-519 בגוש 7787, תל מונד.

המשפט המחוזי נתן דעתו בנושא האם רשאית הרשות להנפיק שומות היטל השבחה חדשות, מקום שבו הוצאו על ידה 70 שומות מוסכמות לבעלי החלקות, ושעל בסיסן גבתה מחלקם היטלי השבחה, וזאת בין היתר, בטענה לכאורה, כי אותן שומות מוסכמות אינן מחייבות מאחר שנטען כי לא נערכו בהתאם לדין (צוין בין היתר, כי נעשו בהתאם לנוהג שהיה מקובל בשעתו, לערוך שומה מוסכמת מבלי שלשומה המוסכמת קדמה שומת ועדה ושומה נגדית של הבעלים, אלא נערכו בדומה לפסק דין שבו הצדדים פוטרים את בית המשפט מחובת ההנמקה) וכי נטען לכאורה שאינן משקפות ערכים ריאליים?

בנסיבות העניין ביקשו העותרים מבית המשפט, בין היתר, לחייב את המשיבים לאפשר לעותרים לשלם את היטלי ההשבחה החלים על מקרקעיהם וזאת בהתאם לשומות המוסכמות אשר נערכו ביום 1.4.2009 על ידי שמאי הוועדה, עובר לתיקון 84, בגין אישור תכנית הצ/89/5 – 1א'.

בית המשפט קיבל את העתירה ממספר נימוקים ובין היתר, מאחר שהועדה גבתה בפועל במשך שנים מהעותרים ומבעלי חלקות אחרות היטלי השבחה על סמך אותן שומות וכי גם כיום אמצה את השומות ביחס למגרש נוסף שלגביו שולם היטל השבחה.

עוד ציין בית המשפט, כי נימוק נוסף לקבלת העתירה, הוא שבמסגרת הליך אחר הייתה זו דווקא הועדה המרחבית שטענה כי השומות המוסכמות מחייבות וכי פתיחתן מחדש תפגע אנושות במעמדן ותטיל עליה נטל כלכלי כבד מנשוא. משכך, מושתקת הוועדה לטעון טענה הפוכה. עוד נקבע, כי גם לגופו של עניין, לא הוצגו לבית המשפט ראיות כי השומות המוסכמות היו לא נכונות, ואף התרשמותו הייתה מהעובדות שהוצגו לו, היא כי ההפך הוא הנכון.

מהנימוקים הנ"ל ועוד, קיבל בית המשפט את העתירה והורה כי השומות המוסכמות שהוצאו לגבי המגרשים נשוא העתירה, אינן בטלות ויחייבו את הצדדים.Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page