top of page

רשות מקרקעי ישראל 

הנכס שלכם בחכירה מהמינהל (רשות מקרקעי ישראל) ? רוצים לבנות בנכס שבחכירה ?

רוצים למכור נכס שבחכירה ?

רוצים להוון חכירה ?

קיבלתם דרישת תשלום מרשות מקרקעי ישראל ?

אם החלטתם למכור או לקנות נכס שבחכירה מרשות מקרקעי ישראל ו/או קיבלתם דרישת תשלום לחידוש חכירה ו/או באם הינכם בשלבים הסופיים לפני הוצאת היתר בנייה ונדרשתם לשלם תשלומים שונים, רבים וגבוהים, לרשות מקרקעין ישראל, על מנת לסיים את ההליך - פנו למשרדנו טרם התשלום!

השירות שלנו –רשות מקרקעי ישראל

משרדנו מומחה בהכנה והגשה של השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) במגזר העירוני, התעסוקתי והחקלאי, בגין דרישות לתשלומים כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה וכד'.

רוצים לדעת מראש (לפני בנייה / מכירה של הנכס) כמה צפוי להיות התשלום למינהל ? רוצים להפחית התשלומים למינהל ?

אנחנו נחסוך לכם הרבה כסף! ע"י הגשת השגות על שומות של הרשות (רשות מקרקעי ישראל). נבחן את אופן החיוב, עצם החיוב ומהותו, הכל בהתאם להוראות החוק ובכפוף להחלטות השונות והנרחבות המתעדכנות מעת לעת, הקובעות מגוון הוראות אודות התשלום.

bottom of page