top of page

היטל השבחה

מוכרים נכס מקרקעין ?

לפני קבלת היתר בנייה?

מבקשים שימוש חורג ?

מבקשים הקלה?

 

ודאי קיבלתם בקשת תשלום היטל השבחה מהוועדה המקומית! היטל השבחה - תשלום לוועדה המקומית בגין אישור תכניות בניין עיר ו/או מתן הקלה ו/או התרת בקשה לשימוש חורג המקנות זכויות בנייה נוספות לנכס המקרקעין והביאו לעליית שווי המקרקעין והשבחתם. דרישת תשלום היטל ההשבחה נדרשת מבעל המקרקעין / מחוכר לדורות, לאחר שנחתם הסכם המכר / טרם קבלת היתר הבניה. היטל ההשבחה הינו מחצית מעליית שווי המקרקעין.

 

השירות שלנו – היטל השבחה

  • בחינת מהות דרישת תשלום היטל ההשבחה (עצם החיוב, מהות החיוב, גובה החיוב, אופן החישוב).

  • הגשת שומה נגדית להיטל השבחה.

  • ליווי בהליך שמאי מכריע - עפ"י הוראות תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה.

  • ייצוג שמאי מקצועי בדיונים בפני שמאי מכריע - עפ"י הוראות תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה.

  • ליווי בהליך בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה.

  • חוות דעת שמאית לאומדן היטל השבחה חזוי לפני מכירת נכס.

 

 

רוצה לדעת מראש מה הצפי להיטל ההשבחה ?

 

רוצה להפחית את גובה תשלום היטל ההשבחה ?

 

רגע לפני שאתם רצים לשלם את דרישת תשלום היטל ההשבחה, יש מה לעשות, אפשר לשלם פחות!!

 

משרדנו יבצע עבורכם אומדן היטל השבחה חזוי לפני מכירה/בנייה. צרו קשר עם משרדנו ואנו נדאג להפחית את דרישת תשלום היטל ההשבחה!

bottom of page